Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP Dzwola

25-01-2016

W dniu 23.01.2016r o godz.17:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli.
Otwarcia dokonał Prezes OSP dh Bogusław Sowa. Na początku przywitał wszystkich przybyłych druhów oraz gości zaproszonych w osobach:

  • Wójt gminy w Dzwoli dh Stanisław Rożek
  • Z-ca komendanta PSP w Janowie Lubelskim mł.bryg. Tomasz Serwatka
  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Janowie Lubelskim ppłk. Henryk Dyguś
  • Dyrektor Zespołu Szkół w Dzwoli Stanisław Rawski
  • Proboszcz parafii w Dzwoli ks.kanonik Piotr Kubicz

Następnie zostały wręczone odznaki za wysługę lat w OSP poszczególnym druhom.
Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
Przewodniczącym został wybrany dh Stanisław Moskal a protokolantem dh Leszek Dycha.

Po przyjęciu przez druhów porządku obrad prezes
dh Bogusław Sowa przedstawił sprawozdanie z działalności za 2015r oraz sprawozdanie za lata
2011 - 2015.
Sprawozdanie finansowe przedstawił dh Mariusz Świś a sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przewodniczący komisji dh Krzysztof Sowa.
Następnie przedstawiony został projekt planu działalności i planu finansowego na 2016 rok.
Za okres sprawozdawczy druhowie udzielili absolutorium zarządowi.
Kolejnym punktem były wybory do władz OSP.
Po wybraniu dziewięciu członków zarządu i trzech członków komisji rewizyjnej nastąpiła przerwa w obradach w celu ukonstytuowania się zarządu.
Należy w tym miejscu nadmienić że do zarządu weszło czterech nowych druhów a do komisji rewizyjnej dwóch nowych jej członków.

Skład Zarządu OSP Dzwola

Prezes - Jan Blacha

V-ce Prezes - Stanisław Moskal

Naczelnik - Mariusz Świś

Z-ca naczelnika - Stanislaw Dyjach

Sekretarz - Leszek Dycha

Skarbnik - Krzysztof Flis

Gospodarz - Adam Szuba

Członek - Piotr Dycha

Członek - Grzegorz Zapora

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący - Krzysztof Sowa

Członek - Łukasz Robak

Członek - Jacek Flis


Wybrano także trzech przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP i pięciu delegatów na Zjazd Gminny ZOSP.
Po przyjęciu planu działalności i planu finansowego głos zabrał ustępujący prezes dh Bogusław Sowa, który podziękował za kilkunastoletnią współpracę zarówno zarządowi jak i wszystkim obecnym na zebraniu druhom oraz gościom zaproszonym.

Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie z dobrej współpracy z naszą OSP i podziękowali za dotychczasową współpracę tak prezesowi jak i wszystkim strażakom.
Na tym punkcie zebranie zostało zakończone.

Powrót do listy